Електрически уредби и съоръжения до 1000 V

2.1. Импеданса Zs на контура “Фаза – защитен проводник” и защитно зануляване на контакти;

2.2. Защитни прекъсвачи, ток на задействане, време на задействане, съпротивление на заземителя и напрежения на допир;

  • Контрол на дефектно-токова защита