Често Задавани Въпроси

1. КАКВИ ПАРАМЕТРИ СЕ КОНТРОЛИРАТ НА ОБЕКТИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ?

Параметрите, които се контролират на обекти в експлоатация са:

 • Импулсно съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби на сгради
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби /табла, ТП, метални конструкции, машини и съоръжения/
 • Импеданс Zs на контура „Фаза – защитен проводник” и защитно зануляване на контакти
 • Дефектно-токови защити (защитни прекъсвачи), ток на задействане, време на задействане, съпротивление на заземителя и напрежения при допир
 • Изолация чрез контрол с повишено постоянно напрежение за кабелни линии до 20 kV, изключени за време повече от 24 часа или след повреда
 • Съпротивление на изолация на трансформатори
 • Изкуствено осветление – осветеност, lx;
 • Микроклимат – температура на въздуха, скорост на движение на въздуха, относителна влажност на въздуха;
 • Шум – дневна персонална експозиция на шум, средноседмична стойност на персоналната експозиция, ниво на шума и еквивалентно ниво на шума;
 • Вентилационни инсталации – скорост на движение на въздушния поток, дебит;
 • Климатични инсталации – температура на въздуха и относителна влажност на въздуха;
2. КАКВИ ПАРАМЕТРИ СЕ КОНТРОЛИРАТ НА ОБЕКТИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ?

Параметрите, които се контролират на обекти при въвеждане в експлоатация се определят индивидуално за всеки обект, като най-често се извършва контрол на:

 • Съпротивление на изолация на кабели НН
 • Импулсно съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби на сгради
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби /табла, ТП, метални конструкции, машини и съоръжения/
 • Импеданс Zs на контура „Фаза – защитен проводник” и защитно зануляване на контакти
 • Дефектно-токови защити (защитни прекъсвачи), ток на задействане, време на задействане, съпротивление на заземителя и напрежения при допир
 • Изолация чрез контрол с повишено постоянно напрежение за кабелни линии до 20 kV, изключени за време повече от 24 часа или след повреда
 • Съпротивление на изолация на трансформатори
 • Изкуствено осветление – осветеност, lx;
 • Микроклимат – температура на въздуха, скорост на движение на въздуха, относителна влажност на въздуха;
 • Шум – дневна персонална експозиция на шум, средноседмична стойност на персоналната експозиция, ниво на шума и еквивалентно ниво на шума;
 • Вентилационни инсталации – скорост на движение на въздушния поток, дебит;
 • Климатични инсталации – температура на въздуха и относителна влажност на въздуха;
3. НА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ СЕ ИЗВЪРШВА КОНТРОЛ НА ОБЕКТИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ?
 • Импулсно съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби на сгради и съоръжения от трета категория – в подстанциите и в цеховете измерването се извършва най-малко 1 път на 3 години.
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби /табла, ТП, метални конструкции, машини и съоръжения/ – в подстанциите и в цеховете измерването се извършва най-малко 1 път годишно.
 • Импеданс Zs на контура „Фаза – защитен проводник” и защитно зануляване на контакти – съгласно проекта на съответната електрическа уредба или по преценка на енергетика, но не по-дълго от пет години.
 • Съпротивление на изолация на трансформатори – определя се от енергетика но най-малко 1 път на 3 години.
 • Периодичността на контрол на физичните фактори на работната среда се определя от периода, на който се извършва оценка на работното място.
4. КАК СЕ ПРАВИ ЗАЯВКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛА?

Поръчка се прави по телефон, факс, писмено на имейла /виж КОНТАКТИ/ В разговор или писмено се уточнява дата, на която наш екип от специалисти ще посети обекта за да извърши контрола. Това обикновено се случва в рамките на 2-3 работни дни след получаване на Поръчката. В случай, че клиента се нуждае от спешни измервания и протоколи от същите, нашия екип има потенциал и възможност да приеме експресна Поръчка.

5. КАК СЕ ИЗВЪРШВА САМИЯТ КОНТРОЛ?

След предварително проведен разговор с Клиента е уточнено точното време, в което ще се извърши контрола. На място/обекта се прави предварителен оглед от нашите специалисти, уточняват се параметрите на контрола и същите се вписват в Поръчка за контрол, която има стойност на договор между Клиента и Органа за контрол. В Поръчката освен параметрите за контрол се уточнява датата за получаване на протоколите с резултатите от извършения контрол и цената на услугата. Същата се подписва от Клиента, с което той гарантира своето съгласие и получава копие от нея. Непосредствено след тези процедури започва извършването на контрола. Времето, което е нужно за контролирането на параметрите зависи от големината и вида на обекта. Като пример: един средно голям магазин се измерва за 2 часа, една средно голяма сграда за един работен ден.

6. СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ ОТ КОНТРОЛА?

Протоколите от контрола се изготвят в офиса в рамките на 2-3 работни дни, след приключване. Срокът може де бъде удължен, но не с повече от 2 работни дни, ако обемът на контролираните съоръжения е много голям. Всички протоколи се предават на Клиента в комплект, с всички нужни приложения към тях. Копие от същите се съхранява в архива на Органа за контрол за срок от 5 години. Валидността на протокола се определя от периодичността на измерванията. /виж Периодичност за извършване на контрол на обекти в експлоатация/

7. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ?

Цените се формулират спрямо големината на обекта като контролирани параметри по ценоразпис. Клиента може да получи конкретна ценова оферта, едва след направено конкретно запитване по удобен за него начин. Плащането се извършва по два начина, в брой в офиса на фирмата при получаване на протоколите от контрола или преди получаване с проформа фактура по банков път.

8. ИНФОРМИРАНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ ДО СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОК.

Клиентите, които желаят да им бъде извършен контрол имат право да се запознаят със системата за Управление на качеството в това число процедури: ОПК 7.3 – Записи за контрол. Позоваване на акредитацията; ОПК 7.5 – 7.6 – Процес за разглеждане на жалби и възражения; ОПК 4.2 – 6.1.13 – Конфиденциалност и опазване на професионалната тайна. ОК предоставя нужната информация след писмено поискване или при посещение в офиса.