Работа при нас

1. ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР/КА.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: Висше/Средно – Електро специалност;
 • Способност за самостоятелна работа, както и работа в екип;
 • Креативност и организираност;
 • Умение за работа с клиенти;
 • Отлични комуникативни способности;
 • Способност за класифициране на приоритети;
 • Отлични познания за работа с офис пакет;
 • Отлични познания по български език;
 • Задължително владеене на английски;
 • Водене на деловодство и архив;
 • Умения за работа с офис техника;
 • Познания за основните икономически понятия;
 • Основни юридически познания;

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Изпълнява административни дейности, свързани с деловодство и архиви;
 • Изготвя технически протоколи от измервания на ел.съоръжения;
 • Изготвя първични счетоводни документи;
 • Подпомага и координира изпълнението на задачите;
 • Изготвя оферти;
 • Отговаря на телефонни и електронни запитвания;
 • Систематизира входящо – изходяща кореспонденция;
 • Дейно участие за изпълнение личните и екипните задачи;
 • Спазва трудовата и технологична дисциплина;

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

 • Въвеждащо фирмено обучение;
 • Допълнителни обучения;
 • Работа с ангажиран и силно мотивиран екип;
 • Работа по разнообразни и интересни проекти;
 • Отлична работна атмосфера;
 • Ежеседнично възнаграждение;
 • Коректност;

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • CV на български език;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Препоръки от предишен работодател (незадължително);

Всички документи ще бъдат разглеждани в пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД!
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

2. ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: Висше бакалавър или магистър;
 • Специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане;
 • Задължителен доказан стаж по специалността – минимум 5 години;
 • Стаж в областта на работа по уредби Ниско и средно напрежение – минимум 5 години;
 • Да разчита техническа документация – чертежи и еднолинейни схеми, както и да снема количества и данни от проектна документация;
 • Да се занимава с организация на специфициране, доставяне и контрол при разходването на необходимите материали за извършване на дейностите;
 • Да притежава шофьорска книжка и да е активен шофьор;
 • Способност за самостоятелна работа, както и работа в екип;
 • Познания по действащата норнативна уредба;
 • Намиране на технически решения;
 • Креативност и организираност;
 • Способност за класифициране на приоритети;
 • Аналитично мислене, желание за самообучение и саморазвитие;
 • Отлични познания за работа с AutoCAD;
 • Поради естеството на работата, кандидатите следва да имат възмножност да бъдат командировани на местата на изпълняваните обекти на територията на страната и извън нея за не повече от 40 % от работното време;
 • Владеене на английски или немски език е предимство;

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Изготвяне на оферти;
 • Подготвяне на тръжна документация;
 • Водене и документиране на инструктажи;
 • Поддръжка технически средства;
 • Координатор работни групи;
 • Извършване на огледи;
 • Подпомагане на работата на другите отдели;
 • Участие в работни срещи и технически съвети;
 • Дейно участие за изпълнение личните и екипните задачи;
 • Спазване на трудова и технологична дисциплина;
 • Координация и съгласуване на поставените задачи с други сектори;

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

 • Въвеждащо фирмено обучение;
 • Допълнителни обучения;
 • Работа с ангажиран и силно мотивиран екип;
 • Работа по разнообразни и интересни обекти;
 • Отлична работна атмосфера;
 • Ежеседмично мотивиращо възнаграждение според личните Ви резултати;
 • Коректност;

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • CV на български език;
 • Копие на диплома за висше образование;
 • Копия от документи за доказване на квалификационни умения (успешно положени квалификационни изпити, удостоверения за работа с машини и съоръжения);
 • Задължително попълнен въпросник от обявата;
 • Препоръки от предишен работодател (незадължително);

Всички документи ще бъдат разглеждани в пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД!
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

3. СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕЛЕКТРОИЗМЕРВАНЕ И ИЗПИТВАНЕ НА ЕЛ. СЪОРЪЖЕНИЯ.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Висше или средно образование в областта на електроенергетика.
 • Трудов стаж – не по-малко от три години като специалист по електроизмерване и изпитване.
 • Шофьорска книжка – активен шофьор.
 • Способност за самостоятелна работа, както и работа в екип.
 • Познания по действащата нормативна уредба.
 • Намиране на технически решения.
 • Креативност и организираност.
 • Аналитично мислене, желание за самообучение и саморазвитие.
 • Актуална автобиография с подробно описание на предишни местоработи и заемаите позиции.
 • Възможност за командировки не повече от 30% от работното време.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Извършване на огледи.
 • Направа на измервания.
 • Водене на първични записи и изготвяне на протоколи.
 • Подпомагане на работата на колеги от други отдели.
 • Спазване на трудова и технологична дисциплина.
 • Координация и съгласуване на поставени задачи с други сектори.

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

 • Въвеждащо фирмено обучение.
 • Допълнителни обучения.
 • Работа в ангажиран и силно мотивиран екип.
 • Приятна и чиста работна среда.
 • Работа по разнообразни и интересни проекти.
 • Редовно ежеседмично заплащане.
 • Коректност.

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • CV на български език.
 • Копие от диплома от завършено образование.
 • Препоръки от предишен работодател (незадължително).

Всички документи ще бъдат разглеждани в пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД!
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.