За нас

Предмет на дейност

„АВЕС“ е създадена през 1991 година в гр. София, като компания занимаваща се с електроизмервателни дейности, пусково-наладъчни дейности, ремонтни и електромонтажни дейности. През годините фирмата притежава всички видове акредитации изискуеми от закона и нормативните документи за извършване на дейността си, а именно от Министерство на труда и социалните грижи, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Дирекция Национален Строителен Контрол (ДНСК). Едноличен собственик на фирмата е г-н Евлоги Евлогиев. През 2006 год. ръководството поема Георги Евлогиев. Пет години по-късно е създадено и „АВЕСГ“ ЕООД. В новосъздаденото дружество преминава Акредитирания Орган за контрол, Отдел „Строителство и монтажи“ заедно със служителите и техническите средства.

Водеща тенденция в политиката на управление на компанията е цялостното затваряне на цикъла електроизграждане–проектиране, доставка, монтаж на съоръженията, електрически изпитвания и въвеждане в експлоатация, гаранционно и след гаранционно обслужване. За съществуването на тази политика към “АВЕСГ” ООД функционира Орган за контрол от вида „С“ със Сертификат за акредитация № 136 ОКС от ИА „БСА“. В началото на 2012 г. Органа за контрол доказа добрата си функционалност и получи разширение на обхвата на своята акредитация:

  • Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V;
  • Микроклимат;
  • Шум в работна, околна и битова среда;
  • Изкуствено осветление;
  • Вентилационни инсталации;
  • Климатични инсталации;

Във връзка със стремежа си за увеличаване на ползите от непрекъснатото си усъвършенстване, подобряване на управленската си дейност и процеса на работа през 2015 г. е внедрена система за управление на качеството и дружеството е сертифицирано с ISO 9001:2008.

Електролаборатория

Фирмата разполага с електролаборатория за откриване и отстраняване на повреди по кабели и съоръжения Н.Н. и Ср.Н, като към нея има екип от специалисти за аварийни ситуации за локализиране на авариите и тяхното отстраняване, както и със специалисти по наладка на вторична комутация и релейни защити, контролно-измервателни прибори и автоматика, изграждане на мълниезащитни и защитни уредби, изграждане на въздушни линии ниско и средно напрежение. Организацията разполага също и с монтажни групи за извършване на строително-монтажни работи при изграждане на трафопостове, изграждане подстанции и ел. уредби, също и със специалисти по електрически измервания. Фирмата е сключила договор с многобройни фирми – клиенти за абонаментно поддържане на трафопостове и съоръжения.

26 години в областта на електроизмерванията

Всички видове акредитации изискуеми от закона

Цялостното затваряне на цикъла електроизграждане–проектиране

Електролаборатория за откриване и отстраняване на повреди

Постоянен персонал от специалисти с професионална подготовка

Внедрени високи технологии за осъществяване на дейността

Постоянен персонал от специалисти

„АВЕСГ“ ЕООД разполага с постоянен персонал от специалисти притежаващи опит, знания, техническа правоспособност, професионална подготовка и квалификация за изпълнение на функциите си. В компанията са внедрени и се използват високи технологии за осъществяване на дейността.

Фирмата работи с държавни и частни потребители (клиенти), като се стреми към спечелване на доверие, съобразявайки се с високите изисквания на клиентите за качеството и надежност при осъществяване на дейността си.

Клиенти

Част от основните клиенти на компанията са: „Кока – Кола ХБК България“ АД, „Мега Ел“ ЕООД, МБАЛСМ „Н.И. Пирогов“, „София – БТ“ АД, „Телелинк“ ЕАД, „Мобилтел“ АД, „Флорина България“ АД, „Кенар – Заре“ ЕООД, „Верила Сървиз“ ЕАД, „Порше център“, СД „Лобут“, СРИОКОЗ – София, Столична община, Софийска вода, „Топливо“ АД, „ПМУ Бургас“, „Енерджи – Ка“ ООД, „Белви“ ООД, „БТК“ АД, „Рувекс“ АД, „Дружба стъкларски заводи“ АД, „Спортна София 2000“ ЕАД, „България Еър Чартър“ ООД, „SODEXO“, „Gaßtec Gebäude- und Anlagentechnik“ GmbH, „Евро Стил Трейд“ ООД, „Крамекс“ АД, „Бест фуудс“ ЕООД, „Белви“ ООД, „Анимекс“ ООД, „МИГ-23“ ЕООД, „Феър плей кънстракшън“ ЕООД, „Силтекинженеринг“ ЕООД, „Коверис Риджит България“ АД, „Етем България“ АД, „Гудмилс България“ ЕАД  и много други.

Фирмата разполага със собствена механизация и квалифицирана работна ръка в областта на електроизграждането с помощта на която е осъществила изграждането на много жилищни и промишлени обекти като някои от тях са:

„ВЕЦ СВОГЕ“ AД, „ПФК – Левски“ – изграждане на осветление на изкуствен тренировъчен терен и поддръжка осветление на основен терен; „Кока – Кола ХБК България“ АД, „Кенар-Заре“ ООД – производство и търговия с храни, „Санитекс Пейпър Продуктс“ – фабрика за преработка на малограмажна хартия, „Профекс – Биопродукти“ – завод за преработка на зърно, „Джи Би Ай“ ООД, „Автолукс“ – Автокъща, „Джорджети – Миролио“ – завод за багрене и печат на тъкани;
и други многобройни трафопостове и кабелни захранвания на жилищни и промишлени обекти.

Конкурентноспособността, развитието и просперитетът на съществуващите и завоюване на нови позиции на пазара. Тази задача се осъществява с непрекъснато усъвършенстване и професионализъм на нашата работа, в резултат на което предлагаме услуги, отговарящи на съвременните динамични изисквания.