Физични фактори на работната среда

3.1. Вентилационни инсталации

3.2. Климатични инсталации

3.3. Осветеност – изкуствено осветление

3.4. Микроклимат на работна среда:

  • Температура на въздуха
  • Влажност на въздуха
  • Скорост на движение на въздуха на работната среда

3.5. Шум в работна среда:

  • Ниво на шум
  • Еквивалентно ниво на шум
  • Ниво на звуково налягане
  • Дневна персонална експозиция на шум
  • Средноседмична стойност на персоналната експозиция на шум