Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V

1.1. Съпротивление на изолация;

 • Контрол на кабели НН
 • Контрол на измервателни трансформатори
 • Контрол на силови трансформатори
 • Контрол на комплектни разпределителни устройства
 • Контрол на въртящи машини
 • Контрол на релейни защити
 • Контрол на мощностни прекъсвачи

1.2. Съпротивление на защитни заземителни уредби;

 • Контрол заземление на табла
 • Контрол заземление на трафопостове
 • Контрол заземление на метални конструкции
 • Контрол заземление на машини и съоръжения

1.3. Импулсно съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;

 • Контрол на мълниезащитни заземителни уредби на сгради
 • Контрол на мълниезащитни заземителни уредби на външни съоръжения
 • Контрол на мълниезащитни заземителни уредби на открити пространства

1.4. Изолация чрез контрол с повишено постоянно напрежение и повишено напрежение с промишлена честота за кабелни линии до 20 kV и трансформатори;

1.5. Равномерността на натоварване на кабелни линии;

1.6. Активно съпротивление

 • Контрол на трансформаторни намотки
 • Контрол на въртящи машини
 • Контрол на контактни системи на мощностни прекъсвачи и разединители

1.7. Волт – амперна характеристика

1.8. Група на свързване на трансформатори

1.9. Коефициент на трансформация

1.10. Диелектрично пробивно напрежение на изолационни течности